2022

Jan 25, 2022
  1. Mingxia Lu, Gang Wang, Xiping Yang, Bo Hou*, “In situ growth CNT@MOFs core-shell structures enabling high specific supercapacitances in neutral aqueous electrolyteNano Research 2022 10.1007/s12274-022-4184-y

2. Harish S Chavan, Chi Ho Lee, Akbar I. Inamdar, Jonghoon Han, Sunjung Park, Sangeun Cho, Nabeen K. Shreshta, Sang Uck Lee, Bo Hou, Hyunsik Im, Hyungsang Kim, “Designing and Tuning the Electronic Structure of Nickel−Vanadium Layered Double Hydroxides for Highly Efficient Oxygen Evolution ElectrocatalysisACS Catalysis 2022 12 (7), 3821–3831.

3. Yunpeng Liu, Jinwei Zhu, Zhenyu Wang, Xuanye Yan, Juantao Zhang, Wenlong Zhang, Hao Xu, Frank Marken, Jiangtao Feng*, Bo Hou*, Wei Yan*, Mingtao Li, Zijun Ren,” Towards Energy Level Cascaded “Quantum Armours” Combating Metal CorrosionApplied Surface Science, 2022, 593, 153369.