2020

  • Dong-Wook Shin, Yo-Han Suh, Sanghyo Lee, Bo Hou, Soo Deok Han, Yuljae Cho, Xiang-Bing Fan, Sang Yun Bang, Shijie Zhan, Jiajie Yang, Hyung Woo Choi, Sungmin Jung, Felix C Mocanu, Hanleem Lee, Luigi Occhipinti, Young Tea Chun, Gehan Amaratunga, Jong Min Kim, Waterproof Flexible InP@ ZnSeS Quantum Dot Light-Emitting Diode, Advanced Optical Materials (2020), 1901362.
2019

2018

2017

2016

2014

2013