Category: Publications

2009

2. Bo Hou, Yanjuan Li, Yongjun Liu, Bo Yuan, Mingfen Jia, Fengzhi Jiang, A simple way of  shape-controlled synthesis of…